Hovenier Patrick Arendts

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HOVENIER PATRICK ARENDTS/ HOVENIERKADOBON.NL

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Hovenier Patrick Arendts: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de naam Hovenierkadobon.nl, gevestigd aan Hoefbladstraat 18, 8302VM te Emmeloord, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 56656793.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Hovenier Patrick Arendts een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Hovenier Patrick Arendts en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Hovenier Patrick Arendts zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot:
  – het (doen) uitvoeren van werkzaamheden, en/of;
  – de verkoop en levering van zaken, en/of;
  – de verkoop en levering van één of meer hovenierkadobonnen.
 5. Werkzaamheden: het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke, het leveren van benodigde levende of dode materialen voor de bedoelde werkzaamheden, het geven van adviezen en/of het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van die werkzaamheden.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hovenier Patrick Arendts en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Hovenier Patrick Arendts vrijblijvend.
 2. Een aan de wederpartij gerichte offerte bevat een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. De wederpartij is gehouden Hovenier Patrick Arendts alle relevante informatie te verschaffen teneinde Hovenier Patrick Arendts in de gelegenheid te stellen tot een dergelijke offerte te komen. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Hovenier Patrick Arendts dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Indien zulks uitdrukkelijk is vermeld, is de wederpartij gehouden de haar vooraf bekend gemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Hovenier Patrick Arendts te vergoeden in geval Hovenier Patrick Arendts wel is uitgenodigd tot het doen van voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenwerk, maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
 4. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Hovenier Patrick Arendts dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 5. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld zodat haar een redelijke mogelijkheid wordt geboden om daarvan kennis te nemen.
 6. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Hovenier Patrick Arendts, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hovenier Patrick Arendts anders aangeeft. In geval de overeenkomst langs elektronische weg wordt aangegaan, stuurt Hovenier Patrick Arendts de wederpartij per e-mail een bevestiging van de overeenkomst.
 7. De aanvaarding van het aanbod van Hovenier Patrick Arendts wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan indien met instemming van de wederpartij met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
 8. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De wederpartij is gerechtigd tot vijf dagen na opdrachtverstrekking de overeenkomst kosteloos te annuleren.
 2. Bij annulering door de consument na de in lid 1 bedoelde termijn, dan wel in geval uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt binnen vijf dagen na totstandkoming van de overeenkomst, is de wederpartij in geval van annulering 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd als ware Hovenier Patrick Arendts in staat gesteld de overeenkomst volledig na te komen.
 3. Annulering op de dag van uitvoering van de werkzaamheden is slechts mogelijk tegen volledige vergoeding van de overeengekomen prijs als ware Hovenier Patrick Arendts in staat gesteld de overeenkomst volledig na te komen.

 

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

 1. Indien Hovenier Patrick Arendts voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Hovenier Patrick Arendts deze gegevens heeft ontvangen.
 2. Hovenier Patrick Arendts spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Hovenier Patrick Arendts treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Hovenier Patrick Arendts schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor nakoming is vermeld, en Hovenier Patrick Arendts na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

 

ARTIKEL 6. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Hovenier Patrick Arendts, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de daartoe door Hovenier Patrick Arendts voorgeschreven wijze, aan Hovenier Patrick Arendts verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de wederpartij Hovenier Patrick Arendts steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

 

ARTIKEL 7. | DERDEN

 1. Hovenier Patrick Arendts is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Voor de uitvoering van werkzaamheden zal Hovenier Patrick Arendts mogelijk niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen inschakelen. De keuze van bepaalde hulppersonen komt uitsluitend toe aan Hovenier Patrick Arendts.
 2. Onverminderd het recht van de wederpartij op nakoming van de overeenkomst, is Hovenier Patrick Arendts nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van derden die hij bij de uitvoering van overeenkomst heeft betrokken, tenzij het gaat om derden die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden verrichtten die behoren tot de werkzaamheden die Hovenier Patrick Arendts, gelet op zijn eigen bedrijfsactiviteiten, tevens zelfstandig uitvoert en de wederpartij redelijkerwijs niet kon weten dat voor de verrichting van die werkzaamheden derden door Hovenier Patrick Arendts zijn ingeschakeld. De aansprakelijkheid van Hovenier Patrick Arendts is, ook in geval Hovenier Patrick Arendts verantwoordelijk is voor de werkzaamheden van derden, beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden en met name artikel 17 is bepaald.
 3. In geval Hovenier Patrick Arendts in welke mate dan ook slechts bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de wederpartij en derden, is Hovenier Patrick Arendts bij deze overeenkomsten geen partij en draagt ter zake de uitvoering van die overeenkomsten geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen van Hovenier Patrick Arendts. Derhalve kunnen deze hulppersonen, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Hovenier Patrick Arendts, jegens de wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

 

ARTIKEL 8. | VOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. Voor zover voor de opzet en uitvoering van werkzaamheden relevant is, is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor: – een vrij toegankelijke werkplek; – voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt en verwerkt, waaronder apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te verwerken, te plaatsen of te monteren zaken; – de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste voorzieningen, waaronder elektriciteit, gas en water; – het verkrijgen van toegang door de, door Hovenier Patrick Arendts tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden; – het treffen en handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 2. Hovenier Patrick Arendts is verplicht om vóór de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Hovenier Patrick Arendts te verstrekken. Hovenier Patrick Arendts is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, echter niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 3. De door Hovenier Patrick Arendts tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering door hen in redelijkheid gewenste voorzieningen, zoals elektriciteit, gas en water.
 4. De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden en vrijwaart Hovenier Patrick Arendts van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.

  PLAATSEN VAN SCHUTTINGEN

 5. De wederpartij dient aanwezig te zijn indien door of namens Hovenier Patrick Arendts de lijnen en peilen van de schuttingen worden uitgezet, tenzij alle daarvoor relevante gegevens reeds met Hovenier Patrick Arendts zijn besproken.
 6. De grond waarin de schuttingen worden geplaatst, dienen voor rekening van de wederpartij ontdaan te zijn van puin, bestrating, boomstronken, wortels, afgebroken palen, funderingen e.d. alvorens met de werkzaamheden kan worden aangevangen.
 7. Aan weerszijden van de (erfaf)scheiding dient ten minste 30 cm ruimte gecreëerd te worden om de schutting te kunnen plaatsen.
 8. Wat betreft fundatie: De palen komen ongeveer 70cm diep onder het maaiveld te staan. Door of namens Hovenier Patrick Arendts kan geadviseerd worden om een betonvoet aan de palen te storten. Dit is vooral aan te bevelen indien sprake is van een te hoge waterstand. De wederpartij dient in een voorkomend geval voor eigen rekening zelf voor de betonmortel zorg te dragen, doch zal Hovenier Patrick Arendts voor het storten van de betonvoet zorgdragen en zullen daarvoor geen kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 9. Wat betreft transport: Als de afstand tussen laden en lossen meer dan 50 meter bedraagt, dient de wederpartij dit vooraf te melden. Indien de bouwmaterialen door het huis vervoerd moeten worden, dient ook dit vooraf te worden gemeld.
 10. Door of namens Hovenier Patrick Arendts worden slechts de schutting afgewerkt. Dit betekent dat de wederpartij zelf moet zorgdragen voor het afvoeren van de vrijgekomen grond rondom de geplaatste schutting, alsmede de afwerkingen, zoals de herbestrating en tuinaanleg. Is er sprake van een probleem bij het plaatsen of de afwerken van de schutting, dan dient dit altijd direct aan Hovenier Patrick Arendts gemeld te worden.

 

ARTIKEL 9. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Hovenier Patrick Arendts zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Hovenier Patrick Arendts zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Hovenier Patrick Arendts gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Hovenier Patrick Arendts op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Hovenier Patrick Arendts de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Hovenier Patrick Arendts zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Hovenier Patrick Arendts een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 

ARTIKEL 10. | DUUROVEREENKOMSTEN

 1. In geval uit de overeenkomst voortvloeit dat partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (abonnement/duurovereenkomst), dan geldt dat deze overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen.
 2. Een duurovereenkomst eindigt door opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden. Een mondeling gedane opzegging door de wederpartij, zal schriftelijk door Hovenier Patrick Arendts worden bevestigd.

 

ARTIKEL 11. | LOSSE VERKOOP EN LEVERING VAN ZAKEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde zaken plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Hovenier Patrick Arendts bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verpakking en eventuele verzending van de zaken.
 3. Hovenier Patrick Arendts behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de zaken door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren zaken in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 6. Indien de zaken niet aan de wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Hovenier Patrick Arendts de zaken voor rekening van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 7. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde zaken weigert of anderszins nalatig is de zaken in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Hovenier Patrick Arendts mededelen binnen welke termijn de zaken alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Hovenier Patrick Arendts is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de zaken nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de zaken.
 8. Indien Hovenier Patrick Arendts bij toepassing van de leden 5, 6 of 7 noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 12. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien: – het opgeleverde door de wederpartij in gebruik is genomen, of; – aan de wederpartij is meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid. Neemt de wederpartij een deel van het opgeleverde in gebruik c.q. moet een deel van de werkzaamheden als opgeleverd worden beschouwd, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
 2. Na oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na oplevering aan Hovenier Patrick Arendts te worden gemeld. In geval het opgeleverde naar het oordeel van de wederpartij aan de overeenkomst beantwoordt, verklaart zij dit door ondertekening van een door of namens Hovenier Patrick Arendts aangeboden opleverformulier. In geval het opgeleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op dit opleverformulier aantekening te (laten) maken, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat het opgeleverde, ondanks het ontbreken van de handtekening, vrij is van zichtbare gebreken.
 3. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek kennis had kunnen dragen, schriftelijk bij Hovenier Patrick Arendts te worden gemeld.
 4. In geval van “losse” levering van zaken, dient de wederpartij op het moment van leveren van de zaken direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de zaken naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Hovenier Patrick Arendts. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Hovenier Patrick Arendts. Indien bijvoorbeeld beschadiging van de zaken wordt geconstateerd, dient de wederpartij dit op het ontvangstbewijs aan te laten tekenen. Bovendien dient de wederpartij zo snel mogelijk na aflevering bij Hovenier Patrick Arendts hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de wederpartij, geacht wordt de levering te hebben goedgekeurd. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken, dient ook dit door de wederpartij op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Hovenier Patrick Arendts uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 7. Hovenier Patrick Arendts heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De wederpartij verleent alsdan haar medewerking.
 8. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van zaken ontslaan de wederpartij niet om de normale zorg in acht te nemen die van haar mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van de zaken.
 9. Het niet in acht nemen van voldoende onderhoud, na oplevering van de werkzaamheden, kan er toe leiden dat de wederpartij haar rechten ter zake verliest.
 10. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 17.12 onverlet.

 

ARTIKEL 13. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Hovenier Patrick Arendts staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen (waaronder wordt verstaan: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen, zoals zand, grond, teelaarde, compost, bomen, struiken en planten), overeenkomstig de omschrijving in de overeenkomst. Hovenier Patrick Arendts zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles afgestemd op de bestemming, respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen (dus hooguit 1 jaar) van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, zoals bomen, stuiken en planten, wordt door Hovenier Patrick Arendts, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van overmacht, waaronder uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, zoals een slechte bodemstructuur waardoor bijvoorbeeld planten uiteindelijk doodgaan door wortelverrotting.
 3. Ten aanzien van niet-levende materialen, zoals bouwelementen en andere duurzamere zaken, maakt de wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid 6, uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant of importeur van de zaken meegeleverde fabrieksgarantie.
 4. Een door Hovenier Patrick Arendts, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Hovenier Patrick Arendts kunnen doen gelden.
 5. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt verstrekte garantie in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Hovenier Patrick Arendts of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, stormschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Hovenier Patrick Arendts, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen, waaronder begrepen herstellingen die niet met voorafgaande instemming van Hovenier Patrick Arendts zijn uitgevoerd.

  SCHUTTINGEN EN POORTEN

 6. Ten aanzien van door of namens Hovenier Patrick Arendts geplaatste schuttingen, wordt 30 jaar garantie gegeven op het betonsysteem en 3 jaar op houtrot, mits het hout vrij van aarde blijft. Scheuren, uitvallende noesten, kalkuitslag en optredende kleurverschillen vallen niet onder de garantie.
 7. Ten aanzien van poorten zonder stalen frame, kan niet gegarandeerd worden dat de poort niet scheefzakt of niet goed sluit. Gebreken zoals verzakkingen zijn nimmer grond voor garantieaanspraken omdat verzakkingen worden veroorzaakt door de ondergrond en nooit van tevoren ingeschat kunnen worden.

 

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

 1. Hovenier Patrick Arendts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Hovenier Patrick Arendts bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Hovenier Patrick Arendts is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Hovenier Patrick Arendts ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Hovenier Patrick Arendts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de wederpartij niet reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Hovenier Patrick Arendts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Hovenier Patrick Arendts op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Hovenier Patrick Arendts ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Hovenier Patrick Arendts de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 16. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Hovenier Patrick Arendts vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, vaste productprijzen, een aanneemsom, regie en/of uurtarieven, alsmede eventuele reis- en verblijfskosten.
 2. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht.
 3. Bij de prijsvormingsmethode regie doet Hovenier Patrick Arendts een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Hovenier Patrick Arendts kan op verzoek van de wederpartij een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het vermelden van een richtprijs.
 4. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat Hovenier Patrick Arendts voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing van en naar het werk.
 5. Hovenier Patrick Arendts is gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. Hovenier Patrick Arendts is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van de hier bedoelde vooruitbetaling. In geval van een consumentenkoop kan de consument, in afwijking van de eerste zin, niet worden verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 6. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dient de wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze uitdrukkelijk zijn vastgesteld.
 7. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe voorgeschreven wijze. Personeelsleden en niet-ondergeschikten van Hovenier Patrick Arendts zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe zijn gemachtigd. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Hovenier Patrick Arendts voorgeschreven wijze.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de wederpartij verlangde constructies en werkwijzen, gebreken van de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Hovenier Patrick Arendts kan worden toegerekend.
 2. Hovenier Patrick Arendts draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van verkochte zaken krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.
 3. Hovenier Patrick Arendts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Hovenier Patrick Arendts is jegens de wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Hovenier Patrick Arendts in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 4. Hovenier Patrick Arendts is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door sproei, spuit en strooimiddelen.
 5. Op de wederpartij rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 6. De wederpartij is jegens Hovenier Patrick Arendts aansprakelijk voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. De wederpartij vrijwaart Hovenier Patrick Arendts van alle aanspraken van derden jegens Hovenier Patrick Arendts indien Hovenier Patrick Arendts schade veroorzaakt doordat door de wederpartij of derden die de wederpartij daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Hovenier Patrick Arendts bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 7. Hovenier Patrick Arendts is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 8. Hovenier Patrick Arendts is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
 9. Hovenier Patrick Arendts is niet aansprakelijk voor eventuele verzakkingen van bestrating/verhardingsmaterialen, veroorzaakt door het gebruik van een hogedrukspuit bij reinigen.
 10. Hovenier Patrick Arendts is niet aansprakelijk voor eventuele verzakkingen van bestrating/verhardingsmaterialen, voortvloeiende uit het berijden ervan door voertuigen met een gewicht hoger dan 3500Kg, of voertuigen met een hoge wielbelasting.
 11. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Hovenier Patrick Arendts mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Hovenier Patrick Arendts betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Hovenier Patrick Arendts nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Hovenier Patrick Arendts daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Hovenier Patrick Arendts dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 12. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Hovenier Patrick Arendts bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Hovenier Patrick Arendts is gereclameerd.
 13. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Hovenier Patrick Arendts geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Hovenier Patrick Arendts hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Hovenier Patrick Arendts of door Hovenier Patrick Arendts aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Hovenier Patrick Arendts is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Als de wederpartij, nadat de verkochte zaken door Hovenier Patrick Arendts aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 19. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Hovenier Patrick Arendts behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van Hovenier Patrick Arendts onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Hovenier Patrick Arendts ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 2. Het is de wederpartij verboden materiaal van Hovenier Patrick Arendts waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Hovenier Patrick Arendts. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan Hovenier Patrick Arendts wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan Hovenier Patrick Arendts retour worden gezonden. Het is de wederpartij zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.

 

ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Hovenier Patrick Arendts aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Hovenier Patrick Arendts is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HOVENIERKADOBONNEN

Het bepaalde in de vorige artikelen van deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op de overeenkomst tot aanschaf van hovenierkadobonnen en de verzilvering daarvan, voor zover de aard of strekking van het bepaalde in de volgende artikelen van deze algemene voorwaarden daaraan niet dwingend in de staat. Het bepaalde in de volgende artikelen prevaleert in geval van strijdigheid met de voorgaande artikelen, boven de laatstbedoelde artikelen. Als “wederpartij” in de zin van deze algemene voorwaarden, wordt ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden op basis van een hovenierkadobon tevens aangemerkt de verzilveraar van de hovenierkadobon.

 

ARTIKEL 21. | HET AANBOD, PRIJS EN BETALING

 1. Een hovenierkadobon is verkrijgbaar via de website hovenierkadobon.nl. Kadobonnen geven recht op het uitvoeren van (advies)werkzaamheden voor een vooraf overeengekomen aantal uren. Het aanbod vermeldt uitdrukkelijk welke werkzaamheden tegen verzilvering van de kadobon worden verricht. Indien een kadobon niet uitdrukkelijk voorziet in (slechts) advieswerkzaamheden, geldt dat de verzilveraar zelf bepaalt welke werkzaamheden op de locatie worden uitgevoerd, bijvoorbeeld onderhoud, straatwerkzaamheden, advies, snoeiwerk etc.
 2. Kadobonnen zijn slechts te verzilveren voor de uitvoering van werkzaamheden op een locatie binnen een straal van 40 kilometer van Emmeloord, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het werkgebied als vermeld op de bedoelde website, is bepalend voor de beoordeling of een locatie al dan niet binnen die straal valt. Voor een locatie buiten de bedoelde straal dient de wederpartij vóór totstandkoming van de overeenkomst per e-mail contact met Hovenier Patrick Arendts op te nemen (info@hovenierkadobon.nl).
 3. Bij het bestellen van de kadobon dient de wederpartij alle gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid op te geven. In het bestelproces is ruimte om een persoonlijke boodschap op de kadobon te vermelden.
 4. Nadat de bestelling is afgerond, kunnen geen wijzigingen meer in de door de wederpartij verstrekte gegevens worden aangebracht. De wederpartij vrijwaart Hovenier Patrick Arendts van al zijn aanspraken en aanspraken van derden in verband met door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. De prijs van de hovenierkadobon is inclusief btw, voorrijkosten en gebruik van professionele (motorische) gereedschappen.
 6. De kadobon wordt niet eerder verstuurd dan nadat de daarvoor verschuldigde prijs door Hovenier Patrick Arendts is ontvangen. De wederpartij ontvangt daartoe een factuur per e-mail. Levering van de kadobon vindt plaats binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.

 

ARTIKEL 22. | LEVERING EN VERZILVERING

 1. De kadobon wordt geleverd op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. De kadobon wordt gratis verstuurd in een feestelijke envelop.
 2. De verzilveraar van de hovenierkadobon kan zich rechtstreeks bij Hovenier Patrick Arendts per e-mail of telefoon aanmelden. De kadobon vermeldt uitdrukkelijk op welke wijze deze kan worden verzilverd. De verzilveraar dient in elk geval bij verzilvering op te geven: – het kadobonnummer zoals op de bon is vermeld, en; – welke werkzaamheden uitgevoerd zullen gaan worden, en; – voor welke dag de verzilveraar de werkzaamheden wenst te laten inplannen, welke vervolgens in overleg wordt vastgesteld.
 3. Iedere kadobon is voorzien van een unieke kadoboncode. Iedere kadobon wordt slechts éénmaal verstrekt. De verzilveraar dient de kadoboncode zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mailberichten), vindt geen restitutie van reeds verrichte betalingen plaats.
 4. Hovenier Patrick Arendts behoudt zich het recht voor om bij slecht weer of andere gevallen van overmacht de overeengekomen dag van uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de verzilveraar te verplaatsen.
 5. Elke hovenierkadobon is geldig gedurende twee jaren na uitgifte daarvan, na verstrijken waarvan de aanspraak van de verzilveraar op uitvoering van de werkzaamheden komt te vervallen en geen aanspraak wordt gemaakt op restitutie van de reeds voor de kadobon betaalde prijs.
 6. De kadobon kan niet geretourneerd worden of, behoudens het bepaalde in het volgende artikel, ingewisseld worden voor geld. Elke kadobon is slechts één keer te gebruiken.
 7. Met de verzilveraar van de kadobon wordt een afspraak ingepland. De verzilveraar dient bij aanvang van het bezoek de kadobon te overhandigen aan de door Hovenier Patrick Arendts tewerkgestelde hovenier.
 8. De duur waarvoor tegen verzilvering van de kadobon aanspraak op uitvoering van de werkzaamheden wordt gemaakt, gaat in op het moment van aankomst van de hovenier op de locatie van uitvoering.
 9. Het gedurende de uitvoering van de werkzaamheden ontstane groene restafval wordt in de groene container van de verzilveraar gedeponeerd. Indien gewenst kan de hovenier het restafval afvoeren tegen de gebruikelijke daarvoor door Hovenier Patrick Arendts gehanteerde tarieven.

 

ARTIKEL 23. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Een consument die de hovenierkadobon via het bestelproces op de website als bedoeld in artikel 21.1 heeft besteld, kan die overeenkomst tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd de overeenkomst tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden.
 3. Nakoming van de overeenkomst binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 4. Indien de overeenkomst wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 2, verklaart de consument bij het aangaan van de overeenkomst dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de overeenkomst door Hovenier Patrick Arendts is nagekomen.
 5. Bij uitoefening van het recht van ontbinding is de consument Hovenier Patrick Arendts een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Hovenier Patrick Arendts is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Hovenier Patrick Arendts moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 6. De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Hovenier Patrick Arendts aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Hovenier Patrick Arendts. Zodra Hovenier Patrick Arendts in kennis gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden, zal Hovenier Patrick Arendts dit zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 7. Hovenier Patrick Arendts zal de aan de consument toekomende bedragen in verband met het uitgeoefende recht van ontbinding, binnen 14 dagen nadat de ontbinding conform lid 6 door Hovenier Patrick Arendts is bevestigd, aan de consument terugbetalen.
Scroll naar boven

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.